Gisela van Beek, fractielid Lokaal Halderberge, heeft eind vorig jaar opheldering gevraagd aan het college van burgemeester en wethouders omtrent de afwijzing van het verhuisverzoek van de supermarkt Aldi. Waar de supermarkt nu gelegen is aan het Oost Vaardeke heeft het de wens te verhuizen naar het leegstaand handelscentrum gelegen aan de Bosschendijk. Met meer vierkante meters om te vullen, past het handelscentrum bij de ambitie van Aldi om schaalvergroting te realiseren.

‘We kunnen als gemeente onze ogen niet sluiten voor de alledaagse realiteit dat verschillende supermarkten gericht zijn op schaalvergroting. In principe streeft het Halderbergse beleid naar compacte winkelcentra binnen de kernwinkelgebieden. Lokaal Halderberge staat achter deze hoofdlijnen van beleid, maar onderkent de hedendaagse dynamiek in het MKB die vraagt om maatwerk. De manier om deze en toekomstige kwesties te beoordelen is met ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’’, aldus Van Beek. Vestiging van een ander soort detaillist (bijvoorbeeld Action) op de achterblijvende locatie in het centrum zou bovendien kunnen leiden tot nieuwe dynamiek in het centrum met meer toegevoegde waarde dan Aldi momenteel daar geeft.

In principe-regel

In de economische visienota staat beschreven dat er in principe geen ruimte is voor detailhandel op bedrijventerreinen en dat ontwikkeling van nieuwe detailhandelsvestigingen buiten de centra in principe niet is toegestaan. Toen in de zomer van 2016 deze visie is vastgesteld, heeft Lokaal Halderberge expliciet gevraagd of de uitgangspunten van deze nota een belemmering vormen voor het al sinds 2012 lopende proces met Aldi. Er is toen nadrukkelijk aangegeven dat de visie geen belemmering zou vormen. De verhuizing werd zelfs als win-win-situatie bestempeld. Leegstand in het centrum en verpaupering door leegstand op het bedrijventerrein werd tegelijkertijd voorkomen.

Garantie

Ondanks dat de supermarkt een intentieovereenkomst met de winkel Action heeft gesloten, beoordeelt het college van B&W het als een te zacht middel om als garantie te dienen. Op dit moment geeft het college van B&W aan dat een grondige onderbouwing omtrent het verhuisverzoek ontbreekt. En Lokaal Halderberge is dan ook erg benieuwd  aan welke voorwaarden de garantie van Aldi moet voldoen.

Van Beek heeft een achttal vragen gesteld om te kunnen achterhalen waarom wordt afgeweken van een eerder standpunt dat Aldi een mooi voorbeeld van maatwerk zou zijn.  Wanneer Lokaal Halderberge antwoord krijgt op de gestelde vragen, zal zij deze met u delen.

Vragen:

  1. Is er een collegebesluit waarin wordt aangegeven dat de gemeente onder voorwaarden in principe medewerking wil verlenen of zich bereidwillig wil opstellen voor het mogelijk maken van de realisatie van een nieuwe supermarkt buiten het kernwinkelgebied/Bosschendijk?
  2. Is het standpunt veranderd dat het verzoek van Aldi als win-win-situatie zou kunnen worden gezien om de leegstand in het centrum en de verpaupering door leegstand op bedrijventerreinen tegen te gaan? Zo ja, om welke reden(en)?
  3. Heeft u tevoren aan Aldi aangeven waaraan de garantie moest voldoen? Kunt u de raad aangeven waaraan de garantie wel moet voldoen?
  4. U beoordeelt de noodzakelijke herindeling en uitbreiding van de achterblijvende locatie aan Oost Vaardeke naar 1000 m2 als factor van onzekerheid. Waarop is deze beoordeling gebaseerd? Is over dit onderwerp contact geweest door gemeente met verhuurder?
  5. In het algemeen zetten het rijk, de provincie, de regio en ook de gemeente middels divers beleid in op compacte kernwinkelgebieden. Zij willen hiermee o.a. leegstand en verpaupering voorkomen. Als Aldi kan garanderen dat leegstand van de achterblijvende locatie wordt voorkomen én kwalitatief wordt ingevuld én tevens al jaren in het oog springende verpaupering aan de Bosschendijk gaat oplossen lijkt dit invulling te geven aan de bedoelingen van rijks-, provinciaal-, regionaal en gemeentelijk beleid. Daarnaast wordt werkgelegenheid behouden zo niet uitgebreid. U stelt dat Aldi onvoldoende de regionale behoefte motiveert. Maar waarom is deze motivering noodzakelijk, gelet op de gewenste omvang (aantal m2 bvo) en gelet op de voorwaarden voor regionale toetsing zoals beschreven in de regionale detailhandelsvisie?
  6. Ten aanzien van het aangeleverde ruimtelijk-economisch onderzoek stelt u dat geen actuele cijfers zijn gebruikt. Beschikt de gemeente over actuele cijfers? Leiden actuele cijfers tot andere conclusies dan in het aangeleverde onderzoek?
  1. Het beleid van de Aldi-organisatie is gericht op schaalvergroting door verhoging van het aantal m2 bvo. Is er binnen het centrum ruimte voor deze ontwikkeling? Is dat met gesprekken met Aldi aan de orde geweest en welke mogelijkheden werden voorzien?
  2. Uit uw brief aan Aldi blijkt dat u vindt dat het principeverzoek op een aantal punten onvolledig/onjuist is en dat het aan voldoende garantie ontbreekt. In hoeverre bent u

genegen in gezamenlijkheid te bekijken hoe hier alsnog op gewenste wijze invulling aan kan worden gegeven en Aldi zodoende te behouden is binnen de gemeente Halderberge?