Op 13 oktober heeft de gemeenteraad de ‘Bestuurlijke visie over de toekomst van Halderberge, rol en koers van de gemeente’ vastgesteld. In nauw overleg met burgers, bedrijven, het onderwijs en maatschappelijke instellingen is de gemeente tot de belangrijkste maatschappelijke opgaven gekomen. Hier gaat Halderberge niet alleen mee aan de slag. Burgerparticipatie, overheidsparticipatie, interactieve beleidsvorming en noodzakelijke samenwerking in en buiten de organisatie zijn vereist om (gezamenlijke) doelen te realiseren. Deze vorm van samenwerken en participeren ondersteunt Lokaal Halderberge volledig.

Denken in kansen
De nieuwe visie en missie is uitgewerkt in zes pijlers en negentien richtinggevende punten voor de bestuurlijke inrichting van de toekomst. Alle zijn natuurlijk erg belangrijk, maar Lokaal Halderberge hecht extra waarde aan de in het document genoemde maatschappelijke opgaven:

  • Eigen ruimte voor initiatieven van inwoners, verenigingen, ondernemers en het onderwijs.
  • Ontwikkeling van vijf aantrekkelijke en leefbare woonkernen met ieder een eigen identiteit.
  • Maatwerk leveren bij woningbouw.
  • Ontwikkeling van zelfbewustzijn en trots.
  • Kansen benutten op het gebied van recreatie en toerisme.

Deze punten zijn voor Lokaal Halderberge belangrijk, omdat u als inwoner, bedrijf, onderwijsinstelling of maatschappelijke instelling het belang ervan heeft aangegeven. Zowel tijdens de Denken, Dromen en Doen bijeenkomsten als de expertbijeenkomsten. Want in samenspraak met betrokkenen komen wij tot de beste oplossingen. Daarbij zien we deze punten als een pragmatische uitwerking van de visie op en missie voor Halderberge en een goede leidraad voor toekomstig te nemen besluiten.

Aangrijpen en aanpakken
Een visie is een belangrijk vergezicht, maar we moeten niet alleen over een stip ergens op een kilometer afstand blijven praten. De uitdaging zit hem namelijk in de eerste honderd meter. Wat gaan we eerst doen? Het visiedocument moet geen papieren tijger worden, maar als opstap dienen voor iets groters.

Wat Lokaal Halderberge betreft gaan we als eerste aan de slag met het bieden van ruimte voor initiatieven. Dit houdt in dat de gemeente flexibel gaat werken binnen kaders en wanneer nodig ook buiten de kaders durft te handelen. Deze manier van denken en doen, zorgt voor een betere aansluiting op wat nodig is. Dit is geen vanzelfsprekendheid, maar wel noodzakelijk.

Bundeling van krachten
Sinds 2013 werkt Halderberge aan een toekomstvisie. Na een jaar op de teller stelt provincie Noord-Brabant de vraag hoe gemeenten in Brabant het hoofd gaan bieden aan alle huidige economische en maatschappelijke ontwikkelingen die een toenemende mate van schakel- en slagkracht, een proactieve houding en nog meer professionaliteit van gemeenten vereisen. Hierbij rekening houdend met de wens het bestuur zo dicht mogelijk bij de burger te organiseren. De nieuwe bestuurlijke visie moet hier het hoofd aan bieden.

Bestuurlijke visie over de toekomst van Halderberge
Visie: Voor burgers, bedrijven en bezoekers is het in de groene woongemeente Halderberge prettig en veilig wonen, werken en aangenaam verblijven of recreëren. De gemeentelijke overheid is er om hen hierin te stimuleren en te faciliteren en de omstandigheden te optimaliseren.

Missie: Halderberge wordt gezien als een volwaardige partner in de gemeente, regio en provincie. Zij voert regie op de complexe externe uitdagingen en haar interne opgaven en doet dit in samenwerking en netwerkverband met anderen. Keuzes hierin worden bepaald vanuit de gedachte dat de democratische legitimiteit en eigen identiteit van onze gemeente en kernen behouden of versterkt kan worden.

De volledige bestuurlijke visie kunt u hier lezen.