De Halderbergse Bode heeft maandag 12 december laten weten dat inwoners van Halderberge die in het kader van de Wmo huishoudelijke hulp krijgen van de gemeente, in de maanden december, januari of februari een telefoontje van de gemeente kunnen verwachten met de vraag hoe deze hulp wordt ervaren. Mede vanwege de eerdere, voor de gemeente niet heel positieve uitspraak, van de rechter betreffende deze tak van sport, wil het college van B&W precies weten waar de de knelpunten liggen en welke verbeterpunten er zijn. “Onze cliënten weten het het beste, van hen kunnen we alleen maar leren.” Lees hier het bericht ”Onderzoek onder álle Halderbergse Wmo-cliënten met huishoudelijke hulp” van de Halderbergse Bode.

Eerder dit jaar heeft Toos Ossenblok-Aerts, raadslid Lokaal Halderberge, zich uitgelaten over de ondersteuning en begeleiding van Halderbergse burgers  binnen de Wmo. Lees hier haar column.

Decentralisatie in het sociale domein

Op 1 januari 2015 is er veel veranderd voor de burgers die aangewezen zijn op zorgondersteuning. De belangrijke stelselwijziging, de zogeheten decentralisatie van zorg, werk en jeugdhulp, heeft ervoor gezorgd dat de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten deels is overgegaan naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet. Door deze wijziging zijn gemeenten via de Wmo verantwoordelijk gesteld voor ondersteuning en begeleiding van hun burgers.

Ondanks dat het Rijk flinke bezuinigingen heeft doorgevoerd en de gemeenten nog meer verlagingen van inkomsten te wachten staat, mogen de hulpbehoevende burgers daar niet onder lijden. De wens is dat de hulpbehoevende zo lang mogelijk thuis blijft wonen en daar hoort het krijgen van hulp bij. Zelfredzaamheid is het sleutelwoord, maar het mag niet alleen afhangen van de mantelzorgers.

Geen duidelijke kaders
Door de Wmo zijn de zorgtaken, zoals hulp in huishouden, begeleiding en ondersteuning de verantwoording van de gemeente geworden. Dit zorgt voor een warrige situatie die vragen oproept. Is de inzet alleen gericht op een schoon huis of is huishoudelijke hulp een integraal onderdeel van bredere zorg en ondersteuning? In Halderberge is zowel het schone huis als de zorg en ondersteuning aan de orde. Deze kwestie roept bij ons de vraag op: kunnen deze taken neergelegd worden bij de diverse zorginstellingen? Neemt de gemeente wel voldoende haar verantwoordelijkheid?

Ontevreden burgers hebben bezwaar gemaakt bij de rechter tegen de wijze waarop de gemeente Halderberge deze zorgvragen laat uitvoeren door de zorgaanbieders. De uitspraak van de rechtbank in mei j.l. is dan ook duidelijk. Zij heeft geconstateerd dat de gemeente Halderberge de zorgaanbieders te veel ruimte geeft om een eigen handelingswijze na te streven. De gemeente heeft teveel verantwoordelijkheid neergelegd bij de zorgaanbieders in plaats van deze zelf ter hand nemen. Nu bepalen de zorgaanbieders de hoeveelheid uren waarop de burgers aanspraak kunnen maken. Naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank zal de gemeente Halderberge haar beleid moeten aanpassen en haar verantwoordelijkheid moeten nemen.

Lokaal Halderberge zal de uitvoering van deze wetten goed volgen en aandacht blijven vragen aan verbeteringen zodat de burgers de zorg en steun ontvangen die nodig is.

Toos Ossenblok-Aerts

Raadslid Lokaal Halderberge