zuidelijke komgrens

© Exante

Op 8 maart is de gemeenteraad unaniem akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van een budget van € 670.500,- voor het treffen van een breed pakket aan verkeersmaatregelen om de overlast als gevolg van (doorgaand) verkeer in Bosschenhoofd tegen te gaan. Het pakket bestaat uit het duurzaam veilig inrichten van de Vaartweg, het versterken van de zuidelijke komgrens nabij het sportpark, het verbreden van fietsstroken, het aanleggen van een verkeersplateau bij het kruispunt Breugelhof en het aanleggen van een voetpad tussen Breugelhof en de Uilenspiegelstraat.

Voor de voorgestelde 30 km/u zone vanaf de Marijkestraat tot en met de Pagnevaartdreef heeft Lokaal Halderberge in samenspraak met de VVD een motie ingediend (welke op Progressief Halderberge na, door alle partijen werd ondersteund) om deze nog nader te onderzoeken. Het lijkt ons namelijk niet verstandig om de nu vrijliggende fietspaden op te offeren en de fietser in het centrum de rijbaan te laten delen met de automobilist. Hier zou de fietser dan de snelheidsremmer moeten zijn. Daarbij willen we tevens onderzocht hebben of het mogelijk is de 30 km/u zone soberder uit te voeren en het redelijk nieuwe asfalt niet te verruilen voor klinkers. Naast het feit dat asfalt minder geluidoverlast geeft dan klinkers kunnen de euro’s die hiermee bespaard worden dan wellicht worden besteed aan het verlengen van de 30 km/u zone tot en met de Willeke Joostenstraat. Hierbij zou dan tevens onderzocht moeten worden of het mogelijk is een Zebrasafe aan te leggen ter hoogte van ‘De Blokhut’.

Om te komen tot het voorgestelde pakket van maatregelen heeft wethouder Jan Mollen (Lokaal Halderberge) nauw samengewerkt met een constructief meedenkende klankbordgroep van omwonenden. De plannen zijn in januari voorgelegd aan de bewoners van Bosschenhoofd. Als Lokaal Halderberge vinden we dat we het advies van de klankbordgroep serieus moeten nemen, maar dat we ook zeker niet voorbij kunnen gaan aan de reacties van de direct omwonenden. Dit is dan ook de reden dat we het colllege verzoeken om met zowel de klankbordgroep als de direct omwonenden van de 30 km/u traverse in overleg te gaan.

De volledige tekst van deze motie vind je hier.

Tevens heeft de raad met een motie over sluipverkeer in andere straten nogmaals het belang benadrukt van het plan van aanpak dat momenteel wordt uitgevoerd om te komen tot een nieuwe mobiliteitsvisie. Hierbij zou specifiek aandacht geschonken moeten worden aan de straten die al jaren te kampen hebben met sluipverkeer, zoals de Bosschenhoofdsestraat, Margrietstraat en Geijzestraat. Op 3 april vindt een bewonersavond plaats. We hebben het college verzocht de bewoners van genoemde straten specifiek uit te nodigen voor deze avond.