imageTijdens de raadsvergadering van 11 juli 2015 is raadsbreed een amendement aangenomen dat ervoor moet zorgen dat het huidige speelbeleid wordt gecontinueerd. Een mogelijke bezuiniging, met als effect dat speellocaties zouden verdwijnen wordt teruggedraaid.

In de commissie heeft Lokaal Halderberge al aangegeven het speelbeleid voor onze kinderen zeer belangrijk te vinden. Er is al veel verloren gegaan o.a. zwem en gymonderwijs. Bewegen en buiten spelen is voor onze jeugd zo belangrijk voor de gezondheid en de ontwikkeling van de kinderen. Wij hebben hiervoor de plicht om de voorzieningen hiervoor beschikbaar te stellen en alles in het werk te zetten om dat te realiseren.

Ouders die onvoldoende financiële middelen hebben om hun kinderen naar een sportvereniging te laten gaan, goed informeren over de mogelijkheid van de aanwezige ruime participatiewet die er is, om het sporten van de kinderen, financieel mogelijk te maken.

In de commissie heeft de portefeuillehouder verteld dat binnen het huidige basisniveau al heel veel gebeurt in het kader van het speelbeleid. Hij heeft heel veel voorbeelden van al bestaande burgerparticipatie in het speelbeleid aangegeven. Wel jammer dat dit niet in de nota terug te lezen is maar pas in een nagezonden notitie. Daarnaast gaf hij aan dat we in de nieuwe wijken weliswaar wel de 3% norm halen, maar dat in de oude wijken niet het geval is. Toch blijft de 3% norm voor ons het streven.

Voor wat betreft de al gaande zijnde participatie beveelt de fractie van Lokaal Halderberge aan: “Zet het voort, zet het voort. Dit speelbeleid leent zich uitstekend voor om alle vormen van burgerparticipatie te gebruiken. Wij hebben in de commissie al aangegeven om te gaan praten, te overleggen met de scholen, verenigingen, mensen in de kernen c.q. in de wijken .

Toch vindt Lokaal Halderberge dat met het door de Portefeuillehouder voorgestelde scenario 3 geen recht wordt gedaan aan de uitgangspunten van deze, overigens uitstekende nota herijking speelbeleid. De ambtenaren die dit beleid hebben voorbereid verdienen een pluim.

We moeten de 3% niet als een verre stip op de horizon zien, maar als een werkelijk op korte termijn te realiseren doel. Investeren is zinnig als er rendement te verwachten is. Alleen al in dat licht vindt Lokaal Halderberge het zinnig extra te investeren in speelbeleid. De revenuen laten zich uitbetalen in een betere gezondheid van onze jongste inwoners.