Lokaal Halderberge wil meer communicatie rondom handhaving

(C) ANP

Tijdens de begrotingsbehandeling van 8 november heeft Lokaal Halderberge gevraagd om extra communicatie rondom handhaving en BOA inzet. In de begroting is ruimte opgenomen voor extra BOA capaciteit, voor onder andere illegale afvaldumping, parkeeroverlast en hondenpoep overlast. Dit zijn de bekende ergernissen waar al een tijdje de focus op ligt. Daarnaast komen ook steeds meer signalen over onder andere illegaal gebruik van bestemmingsplannen en bewoning van schuurtjes en kantoren.

Bij zowel bewoners als gemeenteraad is behoefte aan inzicht in de behaalde resultaten met handhaving. De burgemeester, die handhaving in haar portefeuille heeft, heeft toegezegd komende periode via verschillende media meer te communiceren over handhaving-activiteiten en de BOA inzet. Daarnaast komen ook de cijfermatige over onder andere aantallen boetes en waarschuwingen periodiek naar inwoners en gemeenteraad. 

In de begroting 2019 is het ambitieuze programma dat we in het voorjaar met zijn allen hebben vastgesteld vertaald naar concrete doelen, met bijbehorende prijskaartjes en tijdslijnen. Als Lokaal Halderberge hebben we het gevoel voort te borduren op de ingeslagen weg van de afgelopen jaren en we zien in deze begroting in ieder geval de punten die wij als Lokaal Halderberge belangrijk vinden. We gaan geen cadeautjes uitdelen, maar verantwoord en doordacht financiële middelen inzetten om de leefomgeving en het leefgenot van onze inwoners te verhogen en onze economie te versterken.

We maken Halderberge groener, schoner en veiliger, met extra investeringen in groen en extra capaciteit voor onderhoudsbeurten. Met een extra BOA kunnen we nog beter handhaven. We zetten het beleid voor het sociale domein voort en richten ons op het verbeteren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers. Halderberge bouwt woningen naar behoefte volgens de woonvisie en waar mogelijk wordt het woningbouwprogramma versneld uitgevoerd. Extra investeringen en capaciteit kosten logischerwijs extra geld. Door de uitgaven te spreiden over de verschillende jaren is er veel mogelijk. De begroting is in ieder geval in meerjarig perspectief vanaf 2020 structureel positief sluitend. Daar zijn we als Lokaal Halderberge erg blij mee. Met de zomernota zag het financiële plaatje er nog anders uit en hebben we wethouder Mollen specifiek uitgedaagd ook 2020 structureel sluitend te krijgen. Dit is hem gelukt, waarvoor we hem hebben gecomplimenteerd in de vergadering.

De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd. We hebben nieuwe scholen gebouwd, een rondweg aangelegd, centra vernieuwd en besloten miljoenen te investeren in het Marklandcollege.  Al deze investeringen hebben ervoor gezorgd dat de solvabiliteit is afgenomen en de schulden zijn toegenomen. Voor de schuldquote wordt op termijn een waarde van maximaal 90% nagestreefd. Met name door het omvangrijke investeringsprogramma bereikt de schuldquote in 2019 naar verwachting een omvang van 111%. Daarna daalt dit kengetal naar een niveau onder de 100%. Tijdens de commissievergadering werd al wel duidelijk dat zowel raad als college de ontwikkeling van deze schuldquote zorgelijk vind. De kengetallen laten zien dat er moeilijk bij te sturen is. 

Ten aanzien van de lokale lasten waren de doelstellingen bij het raadsprogramma helder: De OZB stijgt niet meer dan het inflatiepercentage en de rioolheffing en de afvalstoffenheffing dekken volledig de kosten, waarbij de BTW in de tarieven wordt doorberekend. Hiermee wordt het beleid van de afgelopen periode verder door gezet. Wel heb ik bij de commissievergadering gewezen op de pijn van de stijgende afvalstoffenheffing. Ondanks het beter scheiden van de inwoners moeten we toch meer gaan betalen door onder andere de nieuwe milieustraat, kostenindexering, maar ook niet te vergeten de door het rijk ingevoerde verbrandingsbelasting. De stijging van de rioolheffing komt vooral door het bekende verhaal dat we de afgelopen decennia niet hadden gespaard voor ons onderhoud en nu een inhaalslag aan het maken zijn. 

Seminariebos “Van bos naar park”

Vanavond hebben we in de commissievergadering naast de begroting ook gesproken over het ontwikkelingsplan Uithof Bovendonk/seminariebos. Het voorgestelde ontwikkelplan van Bovendonk past in de ambitie van onze gemeente om het aanwezige Religieus Cultureel erfgoed duidelijk op de kaart te zetten. Het Seminariebos is eigendom van de gemeente en de gemeente zal dan ook de herontwikkeling van dit bos voor zijn rekening nemen. Er ligt een mooi ontwikkelplan Seminariebos “Van Bos naar Park”. Als Lokaal Halderberge hebben we vragen gesteld over de betrokkenheid van de inwoners. Vooral vanuit de wetenschap dat de omliggende woningen erop moeten kunnen rekenen dat ‘parkeren’ aan dezelfde kant blijft als voorheen en dus niet tegen de tuinen van deze woningen. Via onderstaande link zijn de bijbehorende stukken in te zien.

Link

Volop ambitie voor de komende periode

lokaal_halderbergeWe zijn als fractie van Lokaal Halderberge zeer tevreden met hoe het vastgestelde raadsprogramma door het college is vertaald naar een collegewerkprogramma en zomernota 2018-2022. Dit hebben we toegelicht tijdens de Algemene Beschouwingen van 5 juli jl. Er ligt volgens ons een ambitieus programma dat voortborduurt op de ingeslagen weg van de afgelopen jaren, met daarin in ieder geval de punten die wij als Lokaal Halderberge belangrijk vinden. We gaan geen cadeautjes uitdelen, maar verantwoord en doordacht financiële middelen inzetten om de leefomgeving en het leefgenot van onze inwoners te verhogen en onze economie te versterken.

We maken Halderberge groener, schoner en veiliger, met extra investeringen in groen en extra capaciteit voor onderhoudsbeurten. Met een extra BOA kunnen we nog beter handhaven. We zetten het beleid voor het sociale domein voort en richten ons op het verbeteren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers. Halderberge bouwt woningen naar behoefte volgens de woonvisie en waar mogelijk wordt het woningbouwprogramma versneld uitgevoerd. Extra investeringen en capaciteit kosten logischerwijs extra geld. Door de uitgaven te spreiden over de verschillende jaren is er veel mogelijk. Het financieel beeld laat voor 2019 en 2020 dan nog wel negatieve cijfers zien, maar richting 2021 en 2022 komen we ruim in de plus uit. Zo blijft het over de jaren heen kloppen!

De volledige tekst van de Algemene Beschouwingen is hier terug te lezen.