magnify
formats

Ontwikkeling locatie Lindenlommer en Kompas

Gepubliceerd op 25 september 2017

”Veel woningzoekenden blijven in het ongewisse over eventuele woonmogelijkheden in Hoeven”, aldus Gisela van Beek, raadslid Lokaal Halderberge. Ondanks dat er een mooi plan ligt betreffende de locatie Reuzelaar in Hoeven, is het duidelijk dat dit plan niet voorziet in de behoefte voor álle belangstellenden voor een woning in Hoeven. Zij vindt het daarom jammer dat er vooralsnog geen communicatie heeft plaatsgevonden over de verdere ontwikkeling van het gebied Lindenlommer en Kompas. ”Het is logisch dat belangstellenden voor een woning in Hoeven vervolgens de ogen richten op een volgende locatie die in ontwikkeling komt, zijnde locatie Lindenlommer”. En daarom moet er meer duidelijkheid komen over het vervolg hiervan. Lees welke vragen Gisela van Beek heeft gesteld aan het college van burgemeester en wethouders: 20170920-Locatie-Lindenlommer-Art.-38.pdf.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Spandoeken tegen (te) hard rijdende landbouwvoertuigen

Gepubliceerd op 19 juli 2017

Begin juli heeft wethouder Jan Mollen twee spandoeken onthuld in te Moleneindsestraat in Hoeven over te hard rijdende landbouwvoertuigen. Een mooi project waar de samenwerking tussen de Samenstichting Hoeven, bewoners, Gemeente en andere partijen tot een mooi resultaat heeft geleid.

Achtergrond

In mei 2016 is er namens de bewoners van de Moleneindsestraat, een verzoek binnen gekomen of de Samenstichting iets kan betekenen tegen de (te) hard rijdende landbouwvoertuigen.  In oktober en november 2016 zijn er diverse snelheidscontroles gehouden. Er zijn diverse chauffeurs van landbouwvoertuigen aangehouden en aangesproken op hun rijgedrag. Er zijn geen bekeuringen uitgedeeld. In november en december 2016 hebben er gesprekken plaats gevonden met landbouworganisatie ZLTO en loonbedrijvenorganisatie Cumela. Zij hebben begrip voor dit probleem en zullen ook hun leden hierop aanspreken. Daarnaast adviseren zij de Samenstichting om ook tijdens de oogsttijd spandoeken met pakkende teksten te plaatsen. Op de dorpsbijeenkomst van 22 maart 2017 wordt het bestuur van de Samenstichting verrast met de Pluim, waaraan een cheque van € 250,- is verbonden, die door burgemeester Jobke Vonk wordt overhandigd aan voorzitter Frans Buijs. Dit in verband met de bijdrage die de Samenstichting heeft geleverd aan het project Hardrijdende Landbouwvoertuigen. Het geld is besteed aan het aanschaffen van 1 a 2 spandoeken. Op 3 juli zijn de spandoeken onthuld door wethouder Jan Mollen.

Dit is een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen de gemeente, Samenstichting en de inwoners. Tevens is de medewerking van de politie en de organisaties ZLTO, Cumela en VVN van groot belang voor het slagen van deze actie. Samenwerking blijft het sleutelwoord.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Lokaal Halderberge maakt zich sterk voor verkeersveiligheid Bosschenhoofd

Gepubliceerd op 11 juli 2017

Vooruitlopend op de inwonersavond van 12 juli heeft Lokaal Halderberge tijdens de raadsvergadering van 6 juli een motie ingediend over het budget van de te nemen verkeersmaatregelen in Bosschenhoofd. Woensdag wordt een klankbordgroep in Bosschenhoofd samengesteld voor het bepalen van verkeer ontmoedigende en snelheidsbeperkende maatregelen. Lokaal Halderberge heeft het college verzocht deze nog samen te stellen klankbordgroep vooral kaders mee te geven met betrekking tot verkeersveiligheid en uitvoerbaarheid. Als het budget een probleem mocht zijn om te komen tot afdoende maatregelen verwacht ze dat het college terug komt naar de raad voor aanvullend budget.

Het college heeft deze motie overgenomen. Dit betekent in de ogen van Lokaal Halderberge dat de creativiteit bij het zoeken naar oplossingen als het goed is niet te strak beperkt wordt door het aanwezige budget;

Achtergrond

Nu de rondweg gereed is, wil de gemeente graag samen met de inwoners bepalen hoe ze het verkeer tussen de rotonde bij Vliegveld Seppe en de nieuwe rotonde bij de rondweg kunnen verminderen en langzamer kunnen laten rijden.

Inwoners van Bosschenhoofd zijn door de gemeente uitgenodigd om daarover  van gedachten te wisselen tijdens een bijeenkomst op woensdag 12 juli om 19.00 uur in hotel De Reiskoffer aan de Pastoor van Breugelstraat 45. Het doel van de avond is de eerste bevindingen van de metingen te vergelijken met de ervaringen van de inwoners. Ook horen ze graag aan welke oplossingen de inwoners zelf denken.

Vervolgens wordt een klankbordgroep samengesteld, waarvoor Lokaal Halderberge de motie heeft ingediend. De volledige tekst van de motie vind je hier.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Groen en Handhaving belangrijkste thema’s bij Algemene Beschouwingen

Gepubliceerd op 6 juli 2017

Groen en handhaving zijn de belangrijkste thema’s in de Algemene Beschouwingen van Lokaal Halderberge. Er is de laatste jaren zoveel bezuinigd op groen dat de grenzen van het groenbeheer zijn bereikt. De afgelopen week had Lokaal Halderberge via Social Media gepolst hoe er tegen het groen wordt aangekeken. De reacties waren overweldigend en bevestigden het idee dat er nu echt iets moet gebeuren. Samen met CDA en VVD heeft Lokaal Halderberge dan ook een motie opgesteld, welke breed werd ondersteund, waarin het college wordt opgeroepen met een voorstel te komen de ontstane achterstanden in het onderhoud van openbare wegen, openbaar groen en onkruidbestrijding weg te werken en het onderhoudsniveau van de buitenruimten op een hoger niveau te brengen, waardoor ergernissen en klachten afnemen.

Verder heeft Lokaal Halderberge aandacht gevraagd voor handhaving. Het college is verzocht met een voorstel te komen hoe betere of extra inzet van BOA’s kan leiden tot het terugdringen van illegaal storten van afval, parkeeroverlast, zwerfafval en overlast van hondenpoep. Hiervoor diende Lokaal Halderberge een motie in die in samenwerking met VVD en CDA was opgesteld. Ook deze motie kon op brede steun rekenen van de raad en werd door het college overgenomen.

Lees de volledige Algemene Beschouwingen van Lokaal Halderberge hier.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Lokaal Halderberge stemt TEGEN bestemmingsplan ‘Verlengde Kwekerssingel’

Gepubliceerd op 25 juni 2017

Tijdens de raadsvergadering van 22 juni jl. heeft Lokaal Halderberge als enige partij TEGEN het bestemmingsplan ‘Verlengde Kwekerssingel’ gestemd. In zijn bijdrage sprak raadslid Graste over falend beleid en gebrek aan visie van het college.

De gemeenteraad heeft vaker aangegeven dat het belangrijk is dat de gemeente meedenkt op het moment dat een burger zicht meldt aan het loket en op 15 oktober 2015 besloten het college flexibiliteit te geven ten aanzien van de woningbouwprogrammering. Niet per definitie kijken waarom iets NIET kan, maar zoeken naar mogelijkheden die WEL kunnen. Bij het bestemmingsplan ‘Verlengde Kwekerssingel’ is naar de mening van Lokaal Halderberge wat te ver doorgeslagen in het meedenken met de burger.

Lokaal Halderberge volgt deze ontwikkeling al een tijd op de voet en heeft vanaf het collegebesluit van 13 oktober 2015  op meerdere momenten de afgelopen twee jaar vragen gesteld en naar aanleiding van deze vragen op verschillende momenten een onderhoud gehad met de betrokken ambtenaren en portefeuillehouders.

Op alle vragen kwamen ‘geruststellende antwoorden’. De procedure moest eerst netjes doorlopen worden. De provincie moest er nog iets van vinden. Er moest nog bezwaar gemaakt kunnen worden en dan aan het eind is de raad aan zet om er iets van te vinden.

Lokaal Halderberge vindt er zeker iets van!

Had het college zelf geen visie met dit gebied tussen Lob C en Pagnevaart. Ooit lag er voorkeursrecht gemeente op in het kader van de rondweg. Toen is de grond niet aangeboden aan de gemeente en is er niet actief acquisitie gepleegd, omdat de gemeente de grond niet nodig had. De WVG gaat eraf. Een particulier koopt de grond en komt met zijn woningbouwplannen aan het loket. Plannen die volgens het bestemmingsplan een ‘logische afronding’ zijn van het bestaand stedelijk gebied. Als dit zo’n logische afronding is snapt Lokaal Halderberge niet waarom de gemeente hier zelf geen ideeën bij heeft gehad en waarom een particulier initiatief nodig is om eigen woningbouwplannen logisch af te ronden. En daarbij: zo logische afronding vinden we het niet. Er loopt een grote watergang aan de oostzijde van Lob C. Aan de overkant van dit water wordt nu deze planontwikkeling voorgesteld. Zo meteen wordt er een soort van particuliere enclave gecreëerd tussen de bouwplannen van de gemeente tussen Lob C en Pagnevaart. Van integraliteit kan geen sprake meer zijn. Het groen aan de noordzijde van dit plan blijft volgens antwoord op eerdere vragen groen, terwijl daar ook de connectie tussen Lob C en Pagnevaart gemaakt had kunnen worden. De vraag hierbij is in hoeverre de gemeente zichzelf belemmert in de toekomst door nu in te stemmen met deze ontwikkeling. Gaan we ooit Pagnevaart nog aan Lob C gekoppeld krijgen? Lokaal Halderberge heeft hierbij grote twijfels.

En dan kijkend naar het plan zelf. Het plan voorziet in drie woningen in het buitengebied. Niet één, maar DRIE. Hoe is dit te verkopen aan andere burgers die voor veel geld een bouwtitel moeten kopen in het buitengebied om vervolgens één woning te realiseren? Het college heeft het in haar brieven meerdere malen over een ‘postzegelactie’, maar met drie woningen in het buitengebied is er wat Lokaal Halderberge betreft geen sprake van een ‘postzegelactie’, of het College moet postzegels bedoelen in posterformaat.

Lokaal Halderberge ziet deze ontwikkeling in ieder geval niet zitten en stemde als enige partij tegen. Verder heeft Lokaal Halderberge bij de raadsvergadering een motie ingediend waarbij het college is verzocht om de raad aan te geven hoe zij de woningbouwontwikkeling in Oudenbosch Zuid in integraliteit voor zich ziet en hoe daarin Albano Lob C, Pagnevaart en het bestemmingsplan ‘Verlengde Kwekerssingel’ zich tot elkaar verhouden. Hoewel de andere partijen vóór het bestemmingsplan stemden gaven zij in grote meerderheid wel steun aan de motie. Dit geeft aan dat ook zij de integraliteit hebben gemist.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments