magnify
formats

Verhuizing Aldi brengt dynamiek in Oudenbosch

Gepubliceerd op 18 januari 2017

Gisela van Beek, fractielid Lokaal Halderberge, heeft eind vorig jaar opheldering gevraagd aan het college van burgemeester en wethouders omtrent de afwijzing van het verhuisverzoek van de supermarkt Aldi. Waar de supermarkt nu gelegen is aan het Oost Vaardeke heeft het de wens te verhuizen naar het leegstaand handelscentrum gelegen aan de Bosschendijk. Met meer vierkante meters om te vullen, past het handelscentrum bij de ambitie van Aldi om schaalvergroting te realiseren.

‘We kunnen als gemeente onze ogen niet sluiten voor de alledaagse realiteit dat verschillende supermarkten gericht zijn op schaalvergroting. In principe streeft het Halderbergse beleid naar compacte winkelcentra binnen de kernwinkelgebieden. Lokaal Halderberge staat achter deze hoofdlijnen van beleid, maar onderkent de hedendaagse dynamiek in het MKB die vraagt om maatwerk. De manier om deze en toekomstige kwesties te beoordelen is met ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’’, aldus Van Beek. Vestiging van een ander soort detaillist (bijvoorbeeld Action) op de achterblijvende locatie in het centrum zou bovendien kunnen leiden tot nieuwe dynamiek in het centrum met meer toegevoegde waarde dan Aldi momenteel daar geeft.

In principe-regel

In de economische visienota staat beschreven dat er in principe geen ruimte is voor detailhandel op bedrijventerreinen en dat ontwikkeling van nieuwe detailhandelsvestigingen buiten de centra in principe niet is toegestaan. Toen in de zomer van 2016 deze visie is vastgesteld, heeft Lokaal Halderberge expliciet gevraagd of de uitgangspunten van deze nota een belemmering vormen voor het al sinds 2012 lopende proces met Aldi. Er is toen nadrukkelijk aangegeven dat de visie geen belemmering zou vormen. De verhuizing werd zelfs als win-win-situatie bestempeld. Leegstand in het centrum en verpaupering door leegstand op het bedrijventerrein werd tegelijkertijd voorkomen.

Garantie

Ondanks dat de supermarkt een intentieovereenkomst met de winkel Action heeft gesloten, beoordeelt het college van B&W het als een te zacht middel om als garantie te dienen. Op dit moment geeft het college van B&W aan dat een grondige onderbouwing omtrent het verhuisverzoek ontbreekt. En Lokaal Halderberge is dan ook erg benieuwd  aan welke voorwaarden de garantie van Aldi moet voldoen.

Van Beek heeft een achttal vragen gesteld om te kunnen achterhalen waarom wordt afgeweken van een eerder standpunt dat Aldi een mooi voorbeeld van maatwerk zou zijn.  Wanneer Lokaal Halderberge antwoord krijgt op de gestelde vragen, zal zij deze met u delen.

Vragen:

 1. Is er een collegebesluit waarin wordt aangegeven dat de gemeente onder voorwaarden in principe medewerking wil verlenen of zich bereidwillig wil opstellen voor het mogelijk maken van de realisatie van een nieuwe supermarkt buiten het kernwinkelgebied/Bosschendijk?
 2. Is het standpunt veranderd dat het verzoek van Aldi als win-win-situatie zou kunnen worden gezien om de leegstand in het centrum en de verpaupering door leegstand op bedrijventerreinen tegen te gaan? Zo ja, om welke reden(en)?
 3. Heeft u tevoren aan Aldi aangeven waaraan de garantie moest voldoen? Kunt u de raad aangeven waaraan de garantie wel moet voldoen?
 4. U beoordeelt de noodzakelijke herindeling en uitbreiding van de achterblijvende locatie aan Oost Vaardeke naar 1000 m2 als factor van onzekerheid. Waarop is deze beoordeling gebaseerd? Is over dit onderwerp contact geweest door gemeente met verhuurder?
 5. In het algemeen zetten het rijk, de provincie, de regio en ook de gemeente middels divers beleid in op compacte kernwinkelgebieden. Zij willen hiermee o.a. leegstand en verpaupering voorkomen. Als Aldi kan garanderen dat leegstand van de achterblijvende locatie wordt voorkomen én kwalitatief wordt ingevuld én tevens al jaren in het oog springende verpaupering aan de Bosschendijk gaat oplossen lijkt dit invulling te geven aan de bedoelingen van rijks-, provinciaal-, regionaal en gemeentelijk beleid. Daarnaast wordt werkgelegenheid behouden zo niet uitgebreid. U stelt dat Aldi onvoldoende de regionale behoefte motiveert. Maar waarom is deze motivering noodzakelijk, gelet op de gewenste omvang (aantal m2 bvo) en gelet op de voorwaarden voor regionale toetsing zoals beschreven in de regionale detailhandelsvisie?
 6. Ten aanzien van het aangeleverde ruimtelijk-economisch onderzoek stelt u dat geen actuele cijfers zijn gebruikt. Beschikt de gemeente over actuele cijfers? Leiden actuele cijfers tot andere conclusies dan in het aangeleverde onderzoek?
 1. Het beleid van de Aldi-organisatie is gericht op schaalvergroting door verhoging van het aantal m2 bvo. Is er binnen het centrum ruimte voor deze ontwikkeling? Is dat met gesprekken met Aldi aan de orde geweest en welke mogelijkheden werden voorzien?
 2. Uit uw brief aan Aldi blijkt dat u vindt dat het principeverzoek op een aantal punten onvolledig/onjuist is en dat het aan voldoende garantie ontbreekt. In hoeverre bent u

genegen in gezamenlijkheid te bekijken hoe hier alsnog op gewenste wijze invulling aan kan worden gegeven en Aldi zodoende te behouden is binnen de gemeente Halderberge?

 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Niewjaarstoespraak Lokaal Halderberge

Gepubliceerd op 11 januari 2017

Wat is er allemaal aan de hand in onze maatschappij dat ons zo bezorgd, onzeker en intolerant maakt?

Zelden is er zoveel onderbuik politiek gevoerd als in 2016, op alle niveau’s. We gaan, als ik het goed kan inschatten, weer helemaal het pad van de versplintering op als het gaat om politieke partijen die als paddenstoelen uit de grond schieten. En ik hoop dat die trend zich niet lokaal door gaat zetten. Want wij als gefuseerde partij zien juist de meerwaarde van samenvoegen en samenwerken.

Ik denk, voor wat het waard is, dat in de kern we te maken hebben met een soort maatschappelijke revolutie, die gedreven wordt door technologische innovaties. En dan met name in de ICT. In een tijd waarin we eigenlijk liever zouden willen consolideren in Europa, worden we ingehaald door een allesoverheersende verwarring. Alles is in beweging, alles is onzeker, alles is complex en alles is onduidelijk en dubbelzinnig:

 • De Brexit was een complete verrassing en blijkt een voorloper te zijn van wereldwijd protectionisme: iedereen wil zich onafhankelijk voelen van andere landen.
 • De verkiezing van Trump in de VS was een grote verrassing en benadrukt dat protectionisme nog eens.
 • Poetin die er alles aan doet om verwarring te zaaien in Europa en daarbuiten, zelfs met stromen vluchtelingen. Als je geen geld hebt, dan is dat de goedkoopste geopolitieke strategie.
 • Erdohan die Turkije tot de status van bedenkelijk NAVO-lid drijft.
 • De internationale schuldenberg die zo groot is geworden dat je de getallen nauwelijks meer kunt uitspreken en onze voorstelling te boven gaan: komt er een nieuwe financiële crisis?
 • Conventioneel oorlogvoeren was te duur, economisch oorlogvoeren leek veel goedkoper in een tijd van globalisering. Kennelijk zijn we daar dan lekker mee bezig.

We leven in een tijd die heel goed is voor cabaretiers: het barst van de dillema’s en tegenstellingen en dat is grondstof voor humor met een serieuze ondertoon. Bijvoorbeeld:

 • Stel je nu eens voor dat de Britten en Trump gelijk krijgen……. Of zijn ze echt “van ’t padje af”?
 • Stel je nu eens voor dat we ons nationaal Defensiebudget moeten gaan verdubbelen…… Of liever het zorgbudget?
 • Stel je nu eens voor dat werkeloosheidsuitkeringen en AOW vervangen gaan worden door een basisloon…… Niet eens zo’n slecht idee, lijkt me tegenwoordig.
 • Stel je nu eens voor dat gepensioneerden veel meer belasting moeten gaan betalen…… Of hebben we echt meer verdiend dan de jongeren?
 • Stel je nu eens voor dat 55+’ers gesubsidieerd aan het werk moeten blijven….. Of zijn ze toch wel goed om te scholen?

De toekomst is dus erg onvoorspelbaar geworden, zelfs op de korte termijn. Daarmee zijn de politieke uitdagingen met oog op de verkiezingen heel veel groter geworden: maak binnen die context maar eens een visie voor je lokale verkiezingsprogramma. Dat wordt de grootste uitdaging voor 2017.

Kijken we terug naar het 2016 van Lokaal Halderberge, dan heeft zij goed zijn best gedaan. We zijn een fatsoenlijke partij: niet schreeuwerig, respectvol, bereid tot samenwerking en resultaat gericht. Proficiat voor de fractie, want zij bepaalt de toon en inhoud van het debat. We hebben onze waarden hoog gehouden.
En dat betekent ook alle hulde voor de partners van onze politici, want zij hebben het allemaal gesteund en meebeleefd.

Dan pak ik toch nog even terug naar de toekomst: 2017. Gelukkig hebben we een vernieuwd en enthousiast bestuur. En dat is nodig, want ook het bestuur van Lokaal Halderberge heeft zo z’n uitdagingen:

 • We staan nu op de kaart als solide politieke partij en we moeten enerzijds nog consolideren en anderzijds wat meer smoel gaan tonen in de aanloop naar de verkiezingen: oogsten en een origineel verkiezingsprogramma maken met een aansprekende visie. Dat neemt niet weg dat de fractie en de wethouder hier nog werk aan krijgen.
 • Er moet een Huisregelement komen, waarin we nog enkele losse eindjes aan elkaar moeten knopen inzake de procedure kandidatenlijst etc.
 • Er moet een campagnestrategie bedacht worden, vooral als het om de communicatie gaat.
 • We moeten in 2017 veel meer aandacht besteden aan het contact met onze leden en aan de werving van nieuwe leden.

 

En er zijn eigenlijk maar twee manieren om de aandacht van mensen te krijgen:

 • Je moet ze enorme angst aanpraten, of
 • Je moet ze enorm blij maken.

Wij gaan als Lokaal Halderberge in elk geval niet met de angst boodschap de verkiezingen in, maar met optimistische erkenning van wat er gaande is in de wereld die ook, net als altijd, vol kansen is. En die kansen moeten we lokaal zien te benoemen en vertrouwen uit te stralen. Kortom: voor iedereen genoeg werk aan de winkel.

Ik zou een toost uit willen brengen op jullie, Lokaal Halderberge en op 2017, met het IKEA-motto:

AANDACHT MAAKT ALLES MOOIER!

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Woonvisie 2016-2020 Halderberge

Gepubliceerd op 18 december 2016

Afgelopen donderdag 15 december is de Woonvisie 2016-2020: Halderberge, hét groene hart van de regio West-Brabant vastgesteld. Maar wat houdt de aangenomen visie nu in? En wat betekent die voor u als burger?

Woonwaarden
In totaal zijn er vier woonwaarden vastgesteld waar de komende vijf jaar op wordt ingezet. Deze waarden dragen bij aan Halderberge als een unieke, veelzijdige en bruisende gemeente om in te wonen. De speerpunten in de visie willen wij met verschillende partners, maar voornamelijk met u willen realiseren. Daarom heeft Lokaal Halderberge in belang van zowel Halderberge als uzelf vier aanvullingen geplaatst op de woonvisie.

De speerpunten van de woonvisie en de aanvullingen van Lokaal Halderberge leest u in onderstaande samenvatting.

woonvisie-lokaal-halderberge

Lees hier het Raadsvoorstel Woonvisie 2016-2020 en de aanvullingen van Lokaal Halderberge.

Heeft u vragen of opmerkingen? Stel ze dan gerust aan één van onze fractieleden.

Belangrijke onderwerpen
Iedere maand behandelt de gemeenteraad van Halderberge belangrijke onderwerpen die invloed kunnen hebben op uw directe omgeving. Vaak blijft uw kennis over deze onderwerpen oppervlakkig en is een mening vormen lastig. Terwijl uw inbreng juist van waarde kan zijn tijdens het gemeentelijke debat. Wij als Lokaal Halderberge juichen het toe wanneer u uw stem laat horen. Uw mening helpt ons om een bewuste keuze te maken. Wij hebben de wijsheid niet in pacht en willen samen met u tot een passend besluit komen.

Om vaker met elkaar van gedachten te kunnen wisselen, starten wij met met het ontleden van de vaak langdradige raadsvoorstellen, bestemmingsplannen en visies. We nemen u mee in onze afwegingen en de vorming van standpunten en worden graag meegenomen in die van u.

Dus praat mee, denk mee en doe mee met Lokaal Halderberge.

Wil je graag met ons in gesprek? Kom dan eens naar een Steunfractievergadering.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Decentralisatie in het sociale domein

Gepubliceerd op 14 december 2016

De Halderbergse Bode heeft maandag 12 december laten weten dat inwoners van Halderberge die in het kader van de Wmo huishoudelijke hulp krijgen van de gemeente, in de maanden december, januari of februari een telefoontje van de gemeente kunnen verwachten met de vraag hoe deze hulp wordt ervaren. Mede vanwege de eerdere, voor de gemeente niet heel positieve uitspraak, van de rechter betreffende deze tak van sport, wil het college van B&W precies weten waar de de knelpunten liggen en welke verbeterpunten er zijn. “Onze cliënten weten het het beste, van hen kunnen we alleen maar leren.” Lees hier het bericht ”Onderzoek onder álle Halderbergse Wmo-cliënten met huishoudelijke hulp” van de Halderbergse Bode.

Eerder dit jaar heeft Toos Ossenblok-Aerts, raadslid Lokaal Halderberge, zich uitgelaten over de ondersteuning en begeleiding van Halderbergse burgers  binnen de Wmo. Lees hier haar column.

Decentralisatie in het sociale domein

Op 1 januari 2015 is er veel veranderd voor de burgers die aangewezen zijn op zorgondersteuning. De belangrijke stelselwijziging, de zogeheten decentralisatie van zorg, werk en jeugdhulp, heeft ervoor gezorgd dat de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten deels is overgegaan naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet. Door deze wijziging zijn gemeenten via de Wmo verantwoordelijk gesteld voor ondersteuning en begeleiding van hun burgers.

Ondanks dat het Rijk flinke bezuinigingen heeft doorgevoerd en de gemeenten nog meer verlagingen van inkomsten te wachten staat, mogen de hulpbehoevende burgers daar niet onder lijden. De wens is dat de hulpbehoevende zo lang mogelijk thuis blijft wonen en daar hoort het krijgen van hulp bij. Zelfredzaamheid is het sleutelwoord, maar het mag niet alleen afhangen van de mantelzorgers.

Geen duidelijke kaders
Door de Wmo zijn de zorgtaken, zoals hulp in huishouden, begeleiding en ondersteuning de verantwoording van de gemeente geworden. Dit zorgt voor een warrige situatie die vragen oproept. Is de inzet alleen gericht op een schoon huis of is huishoudelijke hulp een integraal onderdeel van bredere zorg en ondersteuning? In Halderberge is zowel het schone huis als de zorg en ondersteuning aan de orde. Deze kwestie roept bij ons de vraag op: kunnen deze taken neergelegd worden bij de diverse zorginstellingen? Neemt de gemeente wel voldoende haar verantwoordelijkheid?

Ontevreden burgers hebben bezwaar gemaakt bij de rechter tegen de wijze waarop de gemeente Halderberge deze zorgvragen laat uitvoeren door de zorgaanbieders. De uitspraak van de rechtbank in mei j.l. is dan ook duidelijk. Zij heeft geconstateerd dat de gemeente Halderberge de zorgaanbieders te veel ruimte geeft om een eigen handelingswijze na te streven. De gemeente heeft teveel verantwoordelijkheid neergelegd bij de zorgaanbieders in plaats van deze zelf ter hand nemen. Nu bepalen de zorgaanbieders de hoeveelheid uren waarop de burgers aanspraak kunnen maken. Naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank zal de gemeente Halderberge haar beleid moeten aanpassen en haar verantwoordelijkheid moeten nemen.

Lokaal Halderberge zal de uitvoering van deze wetten goed volgen en aandacht blijven vragen aan verbeteringen zodat de burgers de zorg en steun ontvangen die nodig is.

Toos Ossenblok-Aerts

Raadslid Lokaal Halderberge

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Leerlingen De Schittering blijven spoor oversteken voor gymles

Gepubliceerd op 6 december 2016

Bericht Halderbergse Bode 

OUDENBOSCH – Er is geen mogelijkheid dat de bovenbouw van brede school De Schittering in hun eigen schoolgebouw gymen. “Zij zullen dan ook echt naar de Beuk moeten blijven lopen, maar met de juiste begeleiding hoeft dat helemaal geen issue te zijn.” Dat zegt wethouder Jan Paantjens als reactie op de zorgen die raadslid Toos Ossenblok van Lokaal Halderberge uitte. Zij wilde dat de gemeente nadacht over een oplossing om te voorkomen dat de schoolklassen steeds het spoor over moesten steken, maar die is er volgens Halderberge niet.

Toos Ossenblok uitte haar zorgen middels een brief. Wethouder Jan Paantjens begrijpt naar eigen zeggen de zorgen van het raadslid van Lokaal Halderberge. “In het pand van basisschool De Schittering is een ruimte voor de onderbouw. Zij krijgen daar bewegingsonderwijs, maar dan gaat het om de jongste leerlingen tot en met groep 4. Voor hen is die ruimte uitstekend, maar voor de kinderen van groep 5 tot en met groep 8 is daar onvoldoende plek om te bewegen. Ook zijn daar natuurlijk geen toestellen zoals ringen en dat soort attributen. Daarom gaan deze leerlingen naar De Beuk. Dat is ook met de medezeggenschapsraad van de school besproken, evenals met de ouders”, zegt hij.

Stoppen
Paantjens benadrukt dat het geen probleem is dat de leerlingen naar een andere locatie moeten voor de gymles. “Het zit hem eigenlijk alleen in dat stukje spoorwegovergang. Die zorgen snappen wij heel goed, want de psychologische druk van dat spoor is ook groot. Bij ouders, bij de leerkrachten, bij ons… Alleen wij hebben als gemeente bepaalde richtlijnen waar wij ons aan houden en om die reden hoeft het geen issue te zijn om de kinderen naar de Beuk te laten gaan. Heel veel leerlingen krijgen elders hun bewegingsonderwijs. De kinderen van de Klinkert gymen bij de Bukehof, de Regenboog gaat naar Alpha… Met de juiste begeleiding, onder andere stoppen op de juiste punten, hoeft dat spoor helemaal geen probleem te zijn. Daarmee willen wij de zorg van Toos Ossenblok natuurlijk niet bagatelliseren”, benadrukt Paantjens.

Pad
De wethouder geeft aan dat de gemeente gekeken heeft naar de mogelijkheden, maar dat deze er niet zijn. “De route van school naar de sporthal moet natuurlijk zo kort mogelijk zijn. Je kunt de school ook langs de achterkant verlaten. Daar ligt echter een groenstrook die eigendom is van Woonkwartier. We hebben hen gevraagd of wij daar een pad mogen maken, zodat de leerlingen daar over heen mogen lopen. Dat was geen enkel probleem, dus dat gaan we realiseren”, besluit hij.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments