Verkiezingsprogramma 2018-2022

Kaft programma

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 8 januari hebben de leden van Lokaal Halderberge het verkiezingsprogramma vastgesteld.

Verkiezingsprogramma
Het verkiezingsprogramma van Lokaal Halderberge is erop gericht om het goede werk van de afgelopen jaren voort te zetten. Het motto van Lokaal Halderberge voor de komende verkiezing is dan ook:

Het moet blijven kloppen !
Hiermee geeft Lokaal Halderberge aan dat enerzijds de gemeente nu de zaken goed op orde heeft en dat willen we graag zo houden. Zo zijn grote achterstanden uit het verleden aangepakt en weggewerkt; is de gemeente financieel weer gezond; zijn er veel grote investeringen gedaan aan o.a. wegen, duurzame verlichting, scholen, religieus erfgoed en sociaal domein; is er beter contact met de inwoners en een prima ambtelijke organisatie. Anderzijds moet ieders hart blijven kloppen voor ons mooie Halderberge, want dat is juist voor een lokale politieke partij bij uitstek het doel.

Lokaal Halderberge legt voor de komende vier jaar de nadruk op:
• De inwoners meer ruimte bieden voor initiatieven in de eigen leefomgeving.
• Onderhoud van en (fysieke en sociale) veiligheid in “groen en grijs”.
• Verdere verbetering van de communicatie tussen gemeente en inwoners.
• Heel veel aandacht voor (innovatieve) woningbouw, incl. flexibiliteit in de bestemmingen van wonen en detailhandel (leegstand van winkels terugdringen), rekening houdend met alle doelgroepen.
• Opvang van migranten/statushouders in eerlijke spreiding over de dorpen en met oog op betere integratie.
• Aandacht voor de verkeersafwikkeling van grote landbouwvoertuigen.
• Uitbreiding van de BOA-capaciteit voor handhavingstaken (o.a. afval dumping, hennepteelt, drugslaboratoria).
• Eind 2018 voor alle inwoners in de dorpen en het buitengebied een snelle internetverbinding realiseren.
• Versterking van de toeristische functie incl. de restauratie van Bovendonk in Hoeven.
• Subsidiëring van sportorganisaties meer afstemmen op het aantal lidmaatschappen van jeugd, 65+ en gehandicapten.
• Versterking van de jeugdzorg en van de wijkteams, incl. aandacht voor eenzaamheid.
• Onderzoeken hoe de gemeente kan bijdragen aan verbouwing en herinrichting van het Markland College.
• Financieel: behoud van een goed weerstandsvermogen en beperking van de schulden van de gemeente. De OZB verhoging beperkt zich tot maximaal het inflatiepercentage.

 

Lees hier het verkiezingsprogramma van Lokaal Halderberge: Verkiezingsprogramma-Lokaal-Halderberge-2018.pdf