Lokaal Halderberge stemt TEGEN bestemmingsplan ‘Verlengde Kwekerssingel’

Tijdens de raadsvergadering van 22 juni jl. heeft Lokaal Halderberge als enige partij TEGEN het bestemmingsplan ‘Verlengde Kwekerssingel’ gestemd. In zijn bijdrage sprak raadslid Graste over falend beleid en gebrek aan visie van het college.

De gemeenteraad heeft vaker aangegeven dat het belangrijk is dat de gemeente meedenkt op het moment dat een burger zicht meldt aan het loket en op 15 oktober 2015 besloten het college flexibiliteit te geven ten aanzien van de woningbouwprogrammering. Niet per definitie kijken waarom iets NIET kan, maar zoeken naar mogelijkheden die WEL kunnen. Bij het bestemmingsplan ‘Verlengde Kwekerssingel’ is naar de mening van Lokaal Halderberge wat te ver doorgeslagen in het meedenken met de burger.

Lokaal Halderberge volgt deze ontwikkeling al een tijd op de voet en heeft vanaf het collegebesluit van 13 oktober 2015  op meerdere momenten de afgelopen twee jaar vragen gesteld en naar aanleiding van deze vragen op verschillende momenten een onderhoud gehad met de betrokken ambtenaren en portefeuillehouders.

Op alle vragen kwamen ‘geruststellende antwoorden’. De procedure moest eerst netjes doorlopen worden. De provincie moest er nog iets van vinden. Er moest nog bezwaar gemaakt kunnen worden en dan aan het eind is de raad aan zet om er iets van te vinden.

Lokaal Halderberge vindt er zeker iets van!

Had het college zelf geen visie met dit gebied tussen Lob C en Pagnevaart. Ooit lag er voorkeursrecht gemeente op in het kader van de rondweg. Toen is de grond niet aangeboden aan de gemeente en is er niet actief acquisitie gepleegd, omdat de gemeente de grond niet nodig had. De WVG gaat eraf. Een particulier koopt de grond en komt met zijn woningbouwplannen aan het loket. Plannen die volgens het bestemmingsplan een ‘logische afronding’ zijn van het bestaand stedelijk gebied. Als dit zo’n logische afronding is snapt Lokaal Halderberge niet waarom de gemeente hier zelf geen ideeën bij heeft gehad en waarom een particulier initiatief nodig is om eigen woningbouwplannen logisch af te ronden. En daarbij: zo logische afronding vinden we het niet. Er loopt een grote watergang aan de oostzijde van Lob C. Aan de overkant van dit water wordt nu deze planontwikkeling voorgesteld. Zo meteen wordt er een soort van particuliere enclave gecreëerd tussen de bouwplannen van de gemeente tussen Lob C en Pagnevaart. Van integraliteit kan geen sprake meer zijn. Het groen aan de noordzijde van dit plan blijft volgens antwoord op eerdere vragen groen, terwijl daar ook de connectie tussen Lob C en Pagnevaart gemaakt had kunnen worden. De vraag hierbij is in hoeverre de gemeente zichzelf belemmert in de toekomst door nu in te stemmen met deze ontwikkeling. Gaan we ooit Pagnevaart nog aan Lob C gekoppeld krijgen? Lokaal Halderberge heeft hierbij grote twijfels.

En dan kijkend naar het plan zelf. Het plan voorziet in drie woningen in het buitengebied. Niet één, maar DRIE. Hoe is dit te verkopen aan andere burgers die voor veel geld een bouwtitel moeten kopen in het buitengebied om vervolgens één woning te realiseren? Het college heeft het in haar brieven meerdere malen over een ‘postzegelactie’, maar met drie woningen in het buitengebied is er wat Lokaal Halderberge betreft geen sprake van een ‘postzegelactie’, of het College moet postzegels bedoelen in posterformaat.

Lokaal Halderberge ziet deze ontwikkeling in ieder geval niet zitten en stemde als enige partij tegen. Verder heeft Lokaal Halderberge bij de raadsvergadering een motie ingediend waarbij het college is verzocht om de raad aan te geven hoe zij de woningbouwontwikkeling in Oudenbosch Zuid in integraliteit voor zich ziet en hoe daarin Albano Lob C, Pagnevaart en het bestemmingsplan ‘Verlengde Kwekerssingel’ zich tot elkaar verhouden. Hoewel de andere partijen vóór het bestemmingsplan stemden gaven zij in grote meerderheid wel steun aan de motie. Dit geeft aan dat ook zij de integraliteit hebben gemist.

3D’s belangrijkste thema bij Algemene Beschouwingen 2016

Drie DecentralisatiesDe ontwikkelingen binnen de drie decentralisaties waren de belangrijkste onderwerpen tijdens de Algemene Beschouwingen van Lokaal Halderberge op 14 juli. Op 1 januari 2015 is er heel veel veranderd voor de inwoners die aangewezen zijn op zorgondersteuning met de invoering van de nieuwe WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet. Gemeenten zijn er nu verantwoordelijk voor dat de burgers volledig toegang hebben tot de benodigde zorg, kunnen participeren op de arbeidsmarkt en maatschappelijk ondersteuning kunnen krijgen. Dat gehele pakket is met een forse bezuiniging vanuit het Rijk overgedragen aan de gemeenten.

Hierdoor is er veel onzekerheid ontstaan bij de belanghebbende inwoners. De uitspraak van de rechtbank is echter duidelijk. Hij heeft geconstateerd dat de gemeente Halderberge de zorgaanbieders teveel ruimte geeft om een eigen handelingswijze na te streven. De gemeente is verantwoordelijk en moet zelf de eigen regie ter hand nemen.

Lees meer

Steunfractie dinsdag 5 april 2016

 716x269-12L00114

Op dinsdag 5 april om 19.30 uur vindt in “Café Stroop” te Bosschenhoofd het steunfractieberaad van Lokaal Halderberge plaats.

Besproken worden de agenda’s van de commissievergaderingen B&O en SM&V op 6 en 7 april aanstaande.

Het beraad is openbaar en iedereen is van harte welkom. Vanuit Lokaal Halderberge zijn in ieder geval de raadsfractie en wethouder aanwezig.

De agendapunten van de commissievergaderingen en bijbehorende stukken zijn beschikbaar via: https://halderberge.raadsinformatie.nl/