Uitvoering motie verhogen BOA-inzet krijgt vorm

Prioritering BOA inzet

Impressie van BOA workshop

Donderdagavond 11 januari 2018 heeft de gemeenteraad in een workshop meegedacht over de onderwerpen waar de Halderbergse BOA’s op moeten handhaven en welke onderwerpen hierbij prioriteit moeten krijgen. Vanuit Lokaal Halderberge zouden de BOA’s zich vooral moeten richten op  afvaldumpers, parkeerovertreders en hondenpoepverspreiders. Dit hebben we ook opgenomen in ons verkiezingsprogramma. Zodra de wettelijke mogelijkheid bestaat de uitgedeelde boetes als gemeente zelf te innen, moeten deze wat Lokaal Halderberge betreft worden aangewend ter voorkoming van nog meer dergelijke overlast. Criminaliteit mag niet lonen en controle op illegale hennepteelt en drugslaboratoria moet daarom worden voortgezet.

De komende tijd gaan we graag met je in gesprek over handhaving in het algemeen en BOA inzet in het bijzonder. Geef hieronder een reactie, bel of e-mail de vertegenwoordigers van Lokaal Halderberge.

Bij de Algemene Beschouwingen heeft Lokaal Halderberge, samen met de VVD een motie ingediend die raadsbreed ondersteuning vond. In die motie hebben we het college gevraagd voor de begroting van 2018 te komen met een voorstel hoe betere of extra inzet van BOA’s kan leiden tot het terugdringen van illegaal storten van afval, parkeeroverlast, zwerfafval, overlast hondenpoep en tegen welke kosten dit gerealiseerd kan worden en Gelijktijdig de maatregelen en oplossingen te communiceren naar onze bewoners.

De workshop voor raadsleden is een uitvloeisel van onze motie en een stap naar een voorstel over betere of extra inzet van BOA’s.

Vaststelling verkiezingsprogramma en kandidatenlijst van Lokaal Halderberge

Op maandag 8 januari vond de Algemene Ledenvergadering van Lokaal Halderberge plaatst. Tijdens deze bijeenkomst namen de leden van Lokaal Halderberge twee belangrijke besluiten omtrent:
• De vaststelling van het verkiezingsprogramma 2018-2022.
• De vaststelling van de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018.

Verkiezingsprogramma
Het verkiezingsprogramma van Lokaal Halderberge is erop gericht om het goede werk van de afgelopen jaren voort te zetten. Het motto van Lokaal Halderberge voor de komende verkiezing is dan ook:

Het moet blijven kloppen !

Hiermee geeft Lokaal Halderberge aan dat enerzijds de gemeente nu de zaken goed op orde heeft en dat willen we graag zo houden. Zo zijn grote achterstanden uit het verleden aangepakt en weggewerkt; is de gemeente financieel weer gezond; zijn er veel grote investeringen gedaan aan o.a. wegen, duurzame verlichting, scholen, religieus erfgoed en sociaal domein; is er beter contact met de inwoners en een prima ambtelijke organisatie. Anderzijds moet ieders hart blijven kloppen voor ons mooie Halderberge, want dat is juist voor een lokale politieke partij bij uitstek het doel.

Lokaal Halderberge legt voor de komende vier jaar de nadruk op:
• De inwoners meer ruimte bieden voor initiatieven in de eigen leefomgeving.
• Onderhoud van en (fysieke en sociale) veiligheid in “groen en grijs”.
• Verdere verbetering van de communicatie tussen gemeente en inwoners.
• Heel veel aandacht voor (innovatieve) woningbouw, incl. flexibiliteit in de bestemmingen van wonen en detailhandel (leegstand van winkels terugdringen), rekening houdend met alle doelgroepen.
• Opvang van migranten/statushouders in eerlijke spreiding over de dorpen en met oog op betere integratie.
• Aandacht voor de verkeersafwikkeling van grote landbouwvoertuigen.
• Uitbreiding van de BOA-capaciteit voor handhavingstaken (o.a. afval dumping, hennepteelt, drugslaboratoria).
• Eind 2018 voor alle inwoners in de dorpen en het buitengebied een snelle internetverbinding realiseren.
• Versterking van de toeristische functie incl. de restauratie van Bovendonk in Hoeven.
• Subsidiëring van sportorganisaties meer afstemmen op het aantal lidmaatschappen van jeugd, 65+ en gehandicapten.
• Versterking van de jeugdzorg en van de wijkteams, incl. aandacht voor eenzaamheid.
• Onderzoeken hoe de gemeente kan bijdragen aan verbouwing en herinrichting van het Markland College.
• Financieel: behoud van een goed weerstandsvermogen en beperking van de schulden van de gemeente. De OZB verhoging beperkt zich tot maximaal het inflatiepercentage.

Kandidatenlijst

Volgens het Huishoudelijk Reglement van Lokaal Halderberge is het aantal “verkiesbare” plaatsen tweemaal het aantal huidige raadszetels, dus 2 x 5 = 10. De kandidatenlijst is vastgesteld op 30 plaatsen.

Jurgen Pertijs is wederom gekozen als lijsttrekker. Op de tweede plaats volgt Gisela van Beek – van Oosterhout en op de derde plaats wethouder Jan Mollen. Daaropvolgend vindt men de andere vertrouwde gezichten van de fractieleden Thijs Graste, Toos Ossenblok en Bert Suijkerbuijk. Het bestuur van Lokaal Halderberge wil hiermee de positieve bestuurlijke resultaten van de afgelopen raadsperiode benadrukken.

Lokaal Halderberge is er daarbij trots op dat uit alle dorpen verkiesbare kandidaten op de lijst staan.  Enerzijds omdat de kandidaten momenteel in één van de vijf dorpen wonen of anderzijds omdat ze er opgegroeid zijn. Zo woont Jessica van den Oetelaar-Jacobs in Oud Gastel en en Jessica van Egmond in Oudenbosch. Zij zijn actief in de lokale gemeenschap. Kevin Laros is opgegroeid in Stampersgat en is hier nog steeds betrokken bij verschillende initiatieven. Diel Boere is een lokale ondernemer in Oudenbosch die de oren en ogen probeert te zijn voor verschillende ondernemers in Halderberge. Met de beide Jessica’s en Kevin is de kennis en ervaring van sociaal domein en zorg flink toegenomen. De verkiesbare kandidaten zijn samen thuis op alle beleidsterreinen van de gemeente.

In deze maatschappelijk roerige tijd richt Lokaal Halderberge zich zeker niet op ideologische vergezichten die morgen door nieuwe trends worden ingehaald, maar op pragmatische politiek die vooral gericht is op de lokale leefomgeving.

Lees hier het verkiezingsprogramma van Lokaal Halderberge: Verkiezingsprogramma-Lokaal-Halderberge-2018.pdf.

En bekijk hier de kandidatenlijst van Lokaal Halderberge: Kandidatenlijst Lokaal Halderberge.