Zetelbehoud en stemmenwinst: Kiezers bedankt!

Groot vertrouwen in Lokaal Halderberge zorgt voor zetelbehoud en 107 stemmen extra. Dank aan alle inwoners die voor Lokaal Halderberge hebben gekozen. We feliciteren langs deze weg de VVD met hun verkiezingswinst en zien de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie met vertrouwen tegemoet. Het moet blijven kloppen!

Besluit genomen over verkeersmaatregelen Bosschenhoofd,  30 km zone wordt opnieuw bekeken

zuidelijke komgrens

© Exante

Op 8 maart is de gemeenteraad unaniem akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van een budget van € 670.500,- voor het treffen van een breed pakket aan verkeersmaatregelen om de overlast als gevolg van (doorgaand) verkeer in Bosschenhoofd tegen te gaan. Het pakket bestaat uit het duurzaam veilig inrichten van de Vaartweg, het versterken van de zuidelijke komgrens nabij het sportpark, het verbreden van fietsstroken, het aanleggen van een verkeersplateau bij het kruispunt Breugelhof en het aanleggen van een voetpad tussen Breugelhof en de Uilenspiegelstraat.

Voor de voorgestelde 30 km/u zone vanaf de Marijkestraat tot en met de Pagnevaartdreef heeft Lokaal Halderberge in samenspraak met de VVD een motie ingediend (welke op Progressief Halderberge na, door alle partijen werd ondersteund) om deze nog nader te onderzoeken. Het lijkt ons namelijk niet verstandig om de nu vrijliggende fietspaden op te offeren en de fietser in het centrum de rijbaan te laten delen met de automobilist. Hier zou de fietser dan de snelheidsremmer moeten zijn. Daarbij willen we tevens onderzocht hebben of het mogelijk is de 30 km/u zone soberder uit te voeren en het redelijk nieuwe asfalt niet te verruilen voor klinkers. Naast het feit dat asfalt minder geluidoverlast geeft dan klinkers kunnen de euro’s die hiermee bespaard worden dan wellicht worden besteed aan het verlengen van de 30 km/u zone tot en met de Willeke Joostenstraat. Hierbij zou dan tevens onderzocht moeten worden of het mogelijk is een Zebrasafe aan te leggen ter hoogte van ‘De Blokhut’.

Om te komen tot het voorgestelde pakket van maatregelen heeft wethouder Jan Mollen (Lokaal Halderberge) nauw samengewerkt met een constructief meedenkende klankbordgroep van omwonenden. De plannen zijn in januari voorgelegd aan de bewoners van Bosschenhoofd. Als Lokaal Halderberge vinden we dat we het advies van de klankbordgroep serieus moeten nemen, maar dat we ook zeker niet voorbij kunnen gaan aan de reacties van de direct omwonenden. Dit is dan ook de reden dat we het colllege verzoeken om met zowel de klankbordgroep als de direct omwonenden van de 30 km/u traverse in overleg te gaan.

De volledige tekst van deze motie vind je hier.

Tevens heeft de raad met een motie over sluipverkeer in andere straten nogmaals het belang benadrukt van het plan van aanpak dat momenteel wordt uitgevoerd om te komen tot een nieuwe mobiliteitsvisie. Hierbij zou specifiek aandacht geschonken moeten worden aan de straten die al jaren te kampen hebben met sluipverkeer, zoals de Bosschenhoofdsestraat, Margrietstraat en Geijzestraat. Op 3 april vindt een bewonersavond plaats. We hebben het college verzocht de bewoners van genoemde straten specifiek uit te nodigen voor deze avond.

Blauwe Zone in het winkelgebied in de kern Oudenbosch.

Donderdagavond 8 februari is de invoering van de Blauwe Zone in de raad besproken. Er lag een voorstel waarin het college de raad verzocht akkoord te gaan met het plan van aanpak voor de invoer van de Blauwe Zone en de noodzakelijke financiële middelen beschikbaar te stellen. In de eerdere commissie vergadering is het onderwerp uitgebreid aan de orde geweest. Duidelijk is dat de invoer van de Blauwe zone zijn voor-  en tegenstanders kent. Het merendeel van de ondernemers is voorstander maar de inwoners en de bezoekers van het winkelgebied heeft zijn twijfels over de noodzaak. De ondernemers zijn van mening dat een Blauwe Zone kan helpen aan het voorkomen van leegstand in de winkelstraten. Of dit zo is zal de toekomst uit moeten wijzen. De raad ging akkoord met het voorstel van het college. Het overleg met ondernemers en inwoners en bezoekers zal in de klankbordgroepen worden voortgezet. De raad wordt op de hoogte gehouden van de resultaten van dit overleg. Voor Lokaal Halderberge was dit een belangrijke voorwaarde. Voor zo ver nu is in te schatten zal in het najaar de Blauwe Zone worden ingevoerd.