Volop ambitie voor de komende periode

lokaal_halderbergeWe zijn als fractie van Lokaal Halderberge zeer tevreden met hoe het vastgestelde raadsprogramma door het college is vertaald naar een collegewerkprogramma en zomernota 2018-2022. Dit hebben we toegelicht tijdens de Algemene Beschouwingen van 5 juli jl. Er ligt volgens ons een ambitieus programma dat voortborduurt op de ingeslagen weg van de afgelopen jaren, met daarin in ieder geval de punten die wij als Lokaal Halderberge belangrijk vinden. We gaan geen cadeautjes uitdelen, maar verantwoord en doordacht financiële middelen inzetten om de leefomgeving en het leefgenot van onze inwoners te verhogen en onze economie te versterken.

We maken Halderberge groener, schoner en veiliger, met extra investeringen in groen en extra capaciteit voor onderhoudsbeurten. Met een extra BOA kunnen we nog beter handhaven. We zetten het beleid voor het sociale domein voort en richten ons op het verbeteren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers. Halderberge bouwt woningen naar behoefte volgens de woonvisie en waar mogelijk wordt het woningbouwprogramma versneld uitgevoerd. Extra investeringen en capaciteit kosten logischerwijs extra geld. Door de uitgaven te spreiden over de verschillende jaren is er veel mogelijk. Het financieel beeld laat voor 2019 en 2020 dan nog wel negatieve cijfers zien, maar richting 2021 en 2022 komen we ruim in de plus uit. Zo blijft het over de jaren heen kloppen!

De volledige tekst van de Algemene Beschouwingen is hier terug te lezen.

Zetelbehoud en stemmenwinst: Kiezers bedankt!

Groot vertrouwen in Lokaal Halderberge zorgt voor zetelbehoud en 107 stemmen extra. Dank aan alle inwoners die voor Lokaal Halderberge hebben gekozen. We feliciteren langs deze weg de VVD met hun verkiezingswinst en zien de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie met vertrouwen tegemoet. Het moet blijven kloppen!

Besluit genomen over verkeersmaatregelen Bosschenhoofd,  30 km zone wordt opnieuw bekeken

zuidelijke komgrens

© Exante

Op 8 maart is de gemeenteraad unaniem akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van een budget van € 670.500,- voor het treffen van een breed pakket aan verkeersmaatregelen om de overlast als gevolg van (doorgaand) verkeer in Bosschenhoofd tegen te gaan. Het pakket bestaat uit het duurzaam veilig inrichten van de Vaartweg, het versterken van de zuidelijke komgrens nabij het sportpark, het verbreden van fietsstroken, het aanleggen van een verkeersplateau bij het kruispunt Breugelhof en het aanleggen van een voetpad tussen Breugelhof en de Uilenspiegelstraat.

Voor de voorgestelde 30 km/u zone vanaf de Marijkestraat tot en met de Pagnevaartdreef heeft Lokaal Halderberge in samenspraak met de VVD een motie ingediend (welke op Progressief Halderberge na, door alle partijen werd ondersteund) om deze nog nader te onderzoeken. Het lijkt ons namelijk niet verstandig om de nu vrijliggende fietspaden op te offeren en de fietser in het centrum de rijbaan te laten delen met de automobilist. Hier zou de fietser dan de snelheidsremmer moeten zijn. Daarbij willen we tevens onderzocht hebben of het mogelijk is de 30 km/u zone soberder uit te voeren en het redelijk nieuwe asfalt niet te verruilen voor klinkers. Naast het feit dat asfalt minder geluidoverlast geeft dan klinkers kunnen de euro’s die hiermee bespaard worden dan wellicht worden besteed aan het verlengen van de 30 km/u zone tot en met de Willeke Joostenstraat. Hierbij zou dan tevens onderzocht moeten worden of het mogelijk is een Zebrasafe aan te leggen ter hoogte van ‘De Blokhut’.

Om te komen tot het voorgestelde pakket van maatregelen heeft wethouder Jan Mollen (Lokaal Halderberge) nauw samengewerkt met een constructief meedenkende klankbordgroep van omwonenden. De plannen zijn in januari voorgelegd aan de bewoners van Bosschenhoofd. Als Lokaal Halderberge vinden we dat we het advies van de klankbordgroep serieus moeten nemen, maar dat we ook zeker niet voorbij kunnen gaan aan de reacties van de direct omwonenden. Dit is dan ook de reden dat we het colllege verzoeken om met zowel de klankbordgroep als de direct omwonenden van de 30 km/u traverse in overleg te gaan.

De volledige tekst van deze motie vind je hier.

Tevens heeft de raad met een motie over sluipverkeer in andere straten nogmaals het belang benadrukt van het plan van aanpak dat momenteel wordt uitgevoerd om te komen tot een nieuwe mobiliteitsvisie. Hierbij zou specifiek aandacht geschonken moeten worden aan de straten die al jaren te kampen hebben met sluipverkeer, zoals de Bosschenhoofdsestraat, Margrietstraat en Geijzestraat. Op 3 april vindt een bewonersavond plaats. We hebben het college verzocht de bewoners van genoemde straten specifiek uit te nodigen voor deze avond.