Woonvisie 2016-2020 Halderberge

Afgelopen donderdag 15 december is de Woonvisie 2016-2020: Halderberge, hét groene hart van de regio West-Brabant vastgesteld. Maar wat houdt de aangenomen visie nu in? En wat betekent die voor u als burger?

Woonwaarden
In totaal zijn er vier woonwaarden vastgesteld waar de komende vijf jaar op wordt ingezet. Deze waarden dragen bij aan Halderberge als een unieke, veelzijdige en bruisende gemeente om in te wonen. De speerpunten in de visie willen wij met verschillende partners, maar voornamelijk met u willen realiseren. Daarom heeft Lokaal Halderberge in belang van zowel Halderberge als uzelf vier aanvullingen geplaatst op de woonvisie.

De speerpunten van de woonvisie en de aanvullingen van Lokaal Halderberge leest u in onderstaande samenvatting.

woonvisie-lokaal-halderberge

Lees hier het Raadsvoorstel Woonvisie 2016-2020 en de aanvullingen van Lokaal Halderberge.

Heeft u vragen of opmerkingen? Stel ze dan gerust aan één van onze fractieleden.

Belangrijke onderwerpen
Iedere maand behandelt de gemeenteraad van Halderberge belangrijke onderwerpen die invloed kunnen hebben op uw directe omgeving. Vaak blijft uw kennis over deze onderwerpen oppervlakkig en is een mening vormen lastig. Terwijl uw inbreng juist van waarde kan zijn tijdens het gemeentelijke debat. Wij als Lokaal Halderberge juichen het toe wanneer u uw stem laat horen. Uw mening helpt ons om een bewuste keuze te maken. Wij hebben de wijsheid niet in pacht en willen samen met u tot een passend besluit komen.

Om vaker met elkaar van gedachten te kunnen wisselen, starten wij met met het ontleden van de vaak langdradige raadsvoorstellen, bestemmingsplannen en visies. We nemen u mee in onze afwegingen en de vorming van standpunten en worden graag meegenomen in die van u.

Dus praat mee, denk mee en doe mee met Lokaal Halderberge.

Wil je graag met ons in gesprek? Kom dan eens naar een Steunfractievergadering.

Decentralisatie in het sociale domein

De Halderbergse Bode heeft maandag 12 december laten weten dat inwoners van Halderberge die in het kader van de Wmo huishoudelijke hulp krijgen van de gemeente, in de maanden december, januari of februari een telefoontje van de gemeente kunnen verwachten met de vraag hoe deze hulp wordt ervaren. Mede vanwege de eerdere, voor de gemeente niet heel positieve uitspraak, van de rechter betreffende deze tak van sport, wil het college van B&W precies weten waar de de knelpunten liggen en welke verbeterpunten er zijn. “Onze cliënten weten het het beste, van hen kunnen we alleen maar leren.” Lees hier het bericht ”Onderzoek onder álle Halderbergse Wmo-cliënten met huishoudelijke hulp” van de Halderbergse Bode.

Eerder dit jaar heeft Toos Ossenblok-Aerts, raadslid Lokaal Halderberge, zich uitgelaten over de ondersteuning en begeleiding van Halderbergse burgers  binnen de Wmo. Lees hier haar column.

Decentralisatie in het sociale domein

Op 1 januari 2015 is er veel veranderd voor de burgers die aangewezen zijn op zorgondersteuning. De belangrijke stelselwijziging, de zogeheten decentralisatie van zorg, werk en jeugdhulp, heeft ervoor gezorgd dat de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten deels is overgegaan naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet. Door deze wijziging zijn gemeenten via de Wmo verantwoordelijk gesteld voor ondersteuning en begeleiding van hun burgers.

Ondanks dat het Rijk flinke bezuinigingen heeft doorgevoerd en de gemeenten nog meer verlagingen van inkomsten te wachten staat, mogen de hulpbehoevende burgers daar niet onder lijden. De wens is dat de hulpbehoevende zo lang mogelijk thuis blijft wonen en daar hoort het krijgen van hulp bij. Zelfredzaamheid is het sleutelwoord, maar het mag niet alleen afhangen van de mantelzorgers.

Geen duidelijke kaders
Door de Wmo zijn de zorgtaken, zoals hulp in huishouden, begeleiding en ondersteuning de verantwoording van de gemeente geworden. Dit zorgt voor een warrige situatie die vragen oproept. Is de inzet alleen gericht op een schoon huis of is huishoudelijke hulp een integraal onderdeel van bredere zorg en ondersteuning? In Halderberge is zowel het schone huis als de zorg en ondersteuning aan de orde. Deze kwestie roept bij ons de vraag op: kunnen deze taken neergelegd worden bij de diverse zorginstellingen? Neemt de gemeente wel voldoende haar verantwoordelijkheid?

Ontevreden burgers hebben bezwaar gemaakt bij de rechter tegen de wijze waarop de gemeente Halderberge deze zorgvragen laat uitvoeren door de zorgaanbieders. De uitspraak van de rechtbank in mei j.l. is dan ook duidelijk. Zij heeft geconstateerd dat de gemeente Halderberge de zorgaanbieders te veel ruimte geeft om een eigen handelingswijze na te streven. De gemeente heeft teveel verantwoordelijkheid neergelegd bij de zorgaanbieders in plaats van deze zelf ter hand nemen. Nu bepalen de zorgaanbieders de hoeveelheid uren waarop de burgers aanspraak kunnen maken. Naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank zal de gemeente Halderberge haar beleid moeten aanpassen en haar verantwoordelijkheid moeten nemen.

Lokaal Halderberge zal de uitvoering van deze wetten goed volgen en aandacht blijven vragen aan verbeteringen zodat de burgers de zorg en steun ontvangen die nodig is.

Toos Ossenblok-Aerts

Raadslid Lokaal Halderberge

Leerlingen De Schittering blijven spoor oversteken voor gymles

Bericht Halderbergse Bode 

OUDENBOSCH – Er is geen mogelijkheid dat de bovenbouw van brede school De Schittering in hun eigen schoolgebouw gymen. “Zij zullen dan ook echt naar de Beuk moeten blijven lopen, maar met de juiste begeleiding hoeft dat helemaal geen issue te zijn.” Dat zegt wethouder Jan Paantjens als reactie op de zorgen die raadslid Toos Ossenblok van Lokaal Halderberge uitte. Zij wilde dat de gemeente nadacht over een oplossing om te voorkomen dat de schoolklassen steeds het spoor over moesten steken, maar die is er volgens Halderberge niet.

Toos Ossenblok uitte haar zorgen middels een brief. Wethouder Jan Paantjens begrijpt naar eigen zeggen de zorgen van het raadslid van Lokaal Halderberge. “In het pand van basisschool De Schittering is een ruimte voor de onderbouw. Zij krijgen daar bewegingsonderwijs, maar dan gaat het om de jongste leerlingen tot en met groep 4. Voor hen is die ruimte uitstekend, maar voor de kinderen van groep 5 tot en met groep 8 is daar onvoldoende plek om te bewegen. Ook zijn daar natuurlijk geen toestellen zoals ringen en dat soort attributen. Daarom gaan deze leerlingen naar De Beuk. Dat is ook met de medezeggenschapsraad van de school besproken, evenals met de ouders”, zegt hij.

Stoppen
Paantjens benadrukt dat het geen probleem is dat de leerlingen naar een andere locatie moeten voor de gymles. “Het zit hem eigenlijk alleen in dat stukje spoorwegovergang. Die zorgen snappen wij heel goed, want de psychologische druk van dat spoor is ook groot. Bij ouders, bij de leerkrachten, bij ons… Alleen wij hebben als gemeente bepaalde richtlijnen waar wij ons aan houden en om die reden hoeft het geen issue te zijn om de kinderen naar de Beuk te laten gaan. Heel veel leerlingen krijgen elders hun bewegingsonderwijs. De kinderen van de Klinkert gymen bij de Bukehof, de Regenboog gaat naar Alpha… Met de juiste begeleiding, onder andere stoppen op de juiste punten, hoeft dat spoor helemaal geen probleem te zijn. Daarmee willen wij de zorg van Toos Ossenblok natuurlijk niet bagatelliseren”, benadrukt Paantjens.

Pad
De wethouder geeft aan dat de gemeente gekeken heeft naar de mogelijkheden, maar dat deze er niet zijn. “De route van school naar de sporthal moet natuurlijk zo kort mogelijk zijn. Je kunt de school ook langs de achterkant verlaten. Daar ligt echter een groenstrook die eigendom is van Woonkwartier. We hebben hen gevraagd of wij daar een pad mogen maken, zodat de leerlingen daar over heen mogen lopen. Dat was geen enkel probleem, dus dat gaan we realiseren”, besluit hij.