Bons geeft het stokje door

Foto Peter BonsWethouder Peter Bons van Middelen en Openbare Ruimte heeft op vrijdag 22 april het college van burgemeester en wethouder en de gemeenteraad van Halderberge op de hoogte gesteld van zijn terugtreding als wethouder. Hij legt tijdens de gemeenteraadszitting van 14 juli aanstaande officieel zijn functie neer, waarna Lokaal Halderberge Jan Mollen zal voorgedragen als opvolger. De wisseling van wethouderschap vindt aan het einde van een politiek seizoen plaats, wat een natuurlijke overgang bevordert.

Geschikt moment
Lokaal Halderberge wilde na de fusie in 2014 met een nieuw politiek bestuurlijk gezicht de nieuwe raadsperiode ingaan. Om die reden had zij de wens Jan Mollen als wethouder voor te dragen. Tijdens de vorming van de huidige coalitie is er bewust gekozen om de wisseling van wethouderschap uit te stellen. Het college van B&W kampte destijds met een groot aantal (financiële) onzekerheden en stond voor een groot aantal uitdagingen. Hedendaags is de financiële huishouding van de gemeente Halderberge op orde gebracht en zorgt de één op één portefeuilleoverdracht verder voor een stabiele hervatting van de lopende taken en verantwoordelijkheden. Jan Mollen heeft zich binnen Lokaal Halderberge en de gemeenteraad laten gelden als integer en zeer ter zake kundig op onder meer het gebied van gemeentelijke financiën. Op grond hiervan heeft Lokaal Halderberge het volste vertrouwen in de nieuwe wethouder en kijkt zij uit naar een vruchtbare voortzetting voor de komende twee jaar.

Lokaal Halderberge
Bij de coalitievorming, na de gemeenteraadsverkiezing in 2014, is door de fractievoorzitter van Lokaal Halderberge aangegeven dat er halverwege de termijn in 2016 een wethouderswissel zou plaatsvinden. Lokaal Halderberge is ontstaan als een fusiepartij van Hoeven2000 Halderberge, ONS Halderberge en Gemeenschapsbelangen Halderberge. Als gevolg van deze fusie is de versplintering van politieke partijen binnen de Halderbergse politiek aanmerkelijk afgenomen en is de bestuurlijke doelmatigheid en effectiviteit sterk toegenomen.

Peter Bons heeft veel betekend voor gemeente Halderberge en de ontwikkeling van Lokaal Halderberge. Hij zal in september 2016 terugkeren in zijn voormalige dienstverband in het hoger beroepsonderwijs.

Extra statushouders. Gemeenteraad houdt rekening met enquête

14Z00071Tijdens de raadsvergadering van 21 april heeft de gemeenteraad van Halderberge een besluit genomen over de bijdrage die Halderberge wil leveren in de opvang van asielzoekers. Besloten is om eenmalig meer statushouders op te vangen dan voorgeschreven volgens de wettelijke taakstelling. Dit om de doorstroming in de huidige opvanglocaties te bevorderen.

Voor Lokaal Halderberge was het van belang dat gekozen zou worden voor een scenario dat recht doet aan de enquête. Als ruim 30% van de inwoners gewillig is om actief mee te denken over hoe we de vluchtelingenproblematiek het hoofd kunnen bieden, dan dien je daar als gemeenteraad namelijk rekening mee te houden. Met de uitkomsten van de enquête in het achterhoofd heeft Lokaal Halderberge haar keuze gemaakt uit de verschillende scenario’s.

Uit het raadsvoorstel van het College van Burgemeester & Wethouders bleek dat het college haar best heeft gedaan scenario’s te zoeken die enerzijds recht doen aan de enquête, maar ook rekening houden met de brief van de Commissaris van de Koning . Het college had alle scenario’s uitgebreid tegen elkaar afgewogen en gaf de raad in overweging een keuze te maken voor scenario 1, te weten opvang van 80 – 100 extra statushouders.

Afwegingen

De volgende argumenten hebben geleid tot deze overweging:

  1. Het kan rekenen op draagvlak bij de inwoners, gezien de resultaten van het burgerparticipatietraject.
  2. Het opvangen van meer statushouders dan de wettelijke taakstelling past binnen het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom.
  3. Het aantal van 117 is te klein om een zelfstandige opvang te realiseren die voldoet aan de minimum eisen die het COA stelt en zoals overgenomen door de Commissaris van de Koning, te weten de opvang van 300 asielzoekers. Bij de bevolking bestaat geen draagvlak voor dit laatste aantal.
  4. Het opvangen van meer statushouders komt tegemoet aan de wens van de Commissaris van de Koning, namelijk dat een gemeente die geen vluchtelingen kan opvangen extra statushouders opvangt. Halderberge zou volgens die opgave nog een restant opgave hebben van 68 statushouders voor 2016. In dat geval moet in overleg met de overige gemeenten in de sub-regio een oplossing worden gevonden voor de opgave voor Halderberge om 117 asielzoekers op te vangen.
  5. Halderberge heeft ervaring met het huisvesten van statushouders. In gesprekken met Woonkwartier (voorheen Bernardus Wonen) geeft zij aan dat de huisvesting van extra statushouders tot nu toe niet ten koste is gegaan van de huurvoorraad. Statushouders worden namelijk gehuisvest in woningen die geen afzet vinden onder de Halderbergse bevolking. Wanneer dit scenario doorgang vindt hecht ons college er veel waarde aan in te zetten op goede begeleiding en snelle integratie van de statushouders. De Nederlandse taal zo snel mogelijk leren vormt hierbij een belangrijk onderdeel.

Op basis van deze afwegingen kon Lokaal Halderberge instemmen met dit voorstel.

Voortgangsnotitie

Naar aanleiding van een motie heeft het college de raad toegezegd de raad met voortgangsnotities op de hoogte te houden over de aanpak van onder meer:

– de (huur)woningmarkt

– veiligheid(gevoel)

– maatschappelijk draagvlak versterken / vrijwilligers in te zetten

– integratiemoeilijkheden vergroten

– begeleiding naar werk en invloed op arbeidsmarkt versterken

– maatschappelijke begeleiding van specifieke groepen statushouders

– het onderwijs toegankelijk maken en uit te rusten voor deze doelgroep

– leerlingenvervoer zo nodig beschikbaar stellen

– gezondheid en (jeugd)zorg regelen

– de incidentele en structurele kosten en dekking voor de gemeente Halderberge zo inzichtelijk mogelijk te maken.